PROJECT FLEXWORK (FLEXIBLE WORKING)

Adoption of new flexible ways of work is strongly supported by the European Commission in one of its 5th Framework Programme action lines: "New methods of work and e-Commerce". A project named FLEXWORK: "Demonstration and promoting the adoption of new ways of FLEXible WORKing among outlying regions and SMEs"(project IST-2000-26367-FLEXWORK) started in 2001. In 2002 this project was extended to Bulgaria, Hungary, Poland and Slovenia and an extention project IST-2001-33526 started. Virtech performs consulting, training and support activities for flexible working with a number of companies and people.

The Bulgarian companies and individuals, inetrested in flexible working, may download the folowing materials:


Article (in Bulgarian) - "What the companies and the workers benefit using telework" by Vesela Koleva, published in "Info Week" and "dir.bg".

Article (in English and in Bulgarian) - "Smart Way of Working with the Use of Communication Networks and Services" by Sathya Rao, Hanskarl Pfyffer and Pierre Andre Probst, published in "Automatica & Informatics", No.2/2002

Article (in English and in Bulgarian) - "Broadband Fixed Wireless Access (BFWA) - a Flexwork Technology Briefing" by Hill Stewart, published in "Automatica & Informatics", No.2/2002

PowerPoint presentation - The slides used in the First National FLEXWORK seminar in Sofia in January 2002 "Flexible work in the companies - features and benefits" (in Bulgarian)

PowerPoint presentation - The slides used in the International Conference AUTHOMATICS and INFORMATICS'2002 in Sofia in November 2002 "Distant AND Flexible working" (in Bulgarian)

PowerPoint presentation - The slides used in the Third National FLEXWORK seminar in Sofia in November 2002 (in Bulgarian)

First National FLEXWORK Seminar in Bulgaria
(in Bulgarian)

Second National FLEXWORK Seminar in Bulgaria (in Bulgarian)

Third National FLEXWORK Seminar in Bulgaria
(in Bulgarian)

Materials of FLEXWORK project team (in pdf format) in English and Bulgarian:

  FLEXWORK Handbook Open the file in Acrobat Reader- 289 kb (in English) Open the file in Acrobat Reader- 289 kb (in Bulgarian)  
 
  FLEXWORK Implementation Plan - A Guide Download the file in ZIP format (in English)  
  FLEXWORK Blueprints in English (see below links to the Blueprints in Bulgarian):
  PDF NAME
  Open the file in Acrobat Reader- 118 kb BP01 The distributed product promotion team
  Open the file in Acrobat Reader - 90 kb BP02 Small scale virtual customer-care centres
  Open the file in Acrobat Reader - 99 kb BP03 Access to employment for people with disability
  Open the file in Acrobat Reader - 130 kb BP04 First steps in flexible working for small business with little or no ICT
  Open the file in Acrobat Reader - 84 kb BP05 Supporting women's access to work from home
  Open the file in Acrobat Reader - 123 kb BP06 Starting women's enterprise through Flexwork
    Open the file in Acrobat Reader - 83 kb BP07 Collaborative design and production
    Open the file in Acrobat Reader - 185 kb BP08 Using ICT for flexible procurement
    Open the file in Acrobat Reader - 95 kb BP09 How to create a virtual organisation
  Open the file in Acrobat Reader - 153 kb BP10 Business start-ups using Flexible Working

We recommend the users to get more information on flexible working visiting the European site FLEXWORK 
ПРОЕКТ FLEXWORK (ГЪВКАВА РАБОТА)

Възприемането на нови начин на гъвкава работа се поддържа активно от Европейската Комисия в един от разделите на Петата Рамкова Програма - "Нови методи на работа и електронна търговия". През 2001 г. стартира проектът FLEXWORK - "Демонстриране и подпомагане възприемането на нови начини за гъвкава работа сред отдалечени райони и малки и средни предприятия" (проект IST-2000-26367-FLEXWORK). През 2002 г. този проект бе разширен и за някои източноевропейски страни: България, Унгария, Полша и Словения и започна допълнителният проект IST-2001-33526. Виртех провежда консултации, обучение и поддръжка на фирми и организации по методите и технологията на гъвкава работа.

Българските фирми и специалисти, които се интересуват от гъвкава работа, могат да свалят от нашия сайт следните материали:

Статия (на български език) "Какво печелят фирмите и сложителите от "telework" от Весела Колева, публикувана в "Info Week" и "dir.bg".

Статия (на български и английски език) "Интелигентен метод за работа с използване на комуникационни мрежи и услуги" от С. Рао, Х. Пфайнер и П. Пробст, публикувана в списание "Автоматика и Информатика", No.2/2002 г.

Статия (на български и английски език) "Фиксиран широколентен безжичен достъп(BFMA) - кратко описание на технологията за гъвкава работа" от Хил Стюърт, публикувана в списание "Автоматика и Информатика", No.2/2002 г.

PowerPoint презантация - Слайдовете, показани на първия FLEXWORK семинар в София през януари
2002 г.: "Гъвкава работа във фирмите - възможности и полза" (на български език)

PowerPoint презантация - Слайдовете, показани на Международната конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА'2002 в София през ноември 2002 г. "Дистанционна и гъвкава работа" (на български език)

PowerPoint презантация - Слайдовете, показани на третия FLEXWORK семинар в София през Ноември 2002 г. (на български език)

Първи FLEXWORK семинар в България, 30 януари 2002


Втори FLEXWORK семинар в България, 25 юни 2002

Трети FLEXWORK семинар в България, 19 ноември 2002


Материалите на колектива на проект FLEXWORK (в pdf формат) на английски език (примерите са преведени и на български език):

  Ръководство за Гъвкава Работа (FLEXWORK Handbook) Open the file in Acrobat Reader- 289 kb (на английски) Open the file in Acrobat Reader- 289 kb (на български)  
 
  Ръководство за внедряване на гъвкава работа (FLEXWORK Implementation Plan) Download the file in ZIP format    
  Примери за гъвкава работа (FLEXWORK Blueprints) на български език (виж по- горе връзките към английските версии):
  PDF ИМЕ
  Open the file in Acrobat Reader- 118 kb BP01 Разпределен екип за промоция на продукт
  Open the file in Acrobat Reader - 90 kb BP02 Малки виртуални центрове за обслужване на клиенти
  Open the file in Acrobat Reader - 99 kb BP03 Осигуряването на работна заетост за хора със затруднения
  Open the file in Acrobat Reader - 130 kb BP04 Първи стъпки в гъвкава работа за малкия бизнес с малко или без информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
  Open the file in Acrobat Reader - 84 kb BP05 Увеличаване на възможностите за жените да работят от дома
  Open the file in Acrobat Reader - 123 kb BP06 Започване на собствен бизнес от жените чрез гъвкава работа
    Open the file in Acrobat Reader - 83 kb BP07 Сътрудничество в дизайна и производството
    Open the file in Acrobat Reader - 185 kb BP08 Използването на ИКТ за гъвкави доставки
    Open the file in Acrobat Reader - 95 kb BP09 Как да създадем виртуална организация
  Open the file in Acrobat Reader - 153 kb BP10 Започване на бизнес при използване на гъвкава работа

Тези, които не ползват .pdf файлове, могат да изтеглят компресирани във WORD формат:


  Ръководство за Гъвкава Работа (на български) Download the file in ZIP format    

  Примерите за гъвкава работа (на български) Download the file in ZIP format    

Виртех ООД ще продължи да публикува материали от FLEXWORK на български език за дейностите, свързани с методите на гъвкава работа. До тогава препоръчваме на интересуващите се от тези методи да посетят сайта FLEXWORK за получаване на по-подробна информация.

For more information contact Vesselin Spiridonov
Last updated on 14.01.2009