I M A G I N E

ново поколение на програмната среда -

обкръжение на езика ЛОГО

Необикновено гъвкава и достъпна, програмната среда IMAGINE е интегриран образователен софтуер от ново поколение. Включвайки богато множество от програмни средства, тя е предназначена да интегрира всякакви учебни дейности и може да бъде използвана от ученици от всички класове, с различни знания и умения. IMAGINE е създадена за деца, които искат да извършват широк кръг дейности като: рисуване и анимация, създаване на WEB приложения, "традиционно" ЛОГО, работа с данни, моделиране, конструиране на рамки за специфични учебни дейности, разработка на проекти и мултимедийни приложения, използвайки говор за вход или изход и др.

IMAGINE има обектно-ориентирана структура, съчетана с традиционното ЛОГО. Тя поддържа йерархия от обекти и поведения, независими паралелни процеси, инструменти за пряко оцветяване, разширен пряк интерфейс за манипулиране и др. Крайната цел на IMAGINE е да се предостави на учители и ученици един мощен широко-обхватен инструмент за обучение.

IMAGINE е известна в целия свят. Национални версии на средата се разпространяват в Англия, Унгария, Чехия, Словакия, Бразилия и много други страни и навсякъде е високо оценена.

От началото на 2007 г. ВИРТЕХ ООД има сключен договор с авторите на IMAGINE за разработване на българска версия на програмната среда и разпространението и в България. Договорът е в процес на изпълнение. Очаква се българската версия да бъде завършена през юли 2007 г.

Българската версия на IMAGINE ще се разпространява само от ВИРТЕХ ООД, ул. "Хан Аспарух" 49, вход А, София 1000, тел. (02) 981-4762, (02) 989-0277.For more information contact Stefan Spiridonov
Last updated on 15.06.2007