Софийският Университет "Св. Климент Охридски"
и
Българската асоциация за работа от разстояние - БАРР

организират С Е М И Н А P на тема:

ГЪВКАВА РАБОТА ВЪВ ФИРМИТЕ - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОЛЗА

30 Януари 2002 г. (сряда)

Зала 1 на Софийския Университет, бул. "Цар Освободител" 1


 
Програма на Семинара:

  16:00 - Откриване
  16:15 - Какви нови възможности предоставя използването на гъвкава работа във фирмите.
Предимства и недостатъци. Проект FLEXWORK на Европейската комисия
  16:45 - Гъвкава работа в производствените предприятия. Проект IWOP на Европейската комисия.
  17:00 - Работа от разстояние в IT фирмите. Проект PROTELEUSES на Европейската комисия.
  17:30 - Съобщения за други проекти и дискусия.

 
Цел на Семинара:

нагоре Семинарът има за цел да запознае накратко българските специалисти и особено представителите на малкия и средния бизнес с работата от разстояние и други методи за гъвкава работа, както и да им предостави достъп до информация за тези методи.

Съвременните информационни и комуникационни технологии предоставят нови средства за трудова дейност, които са достъпни навсякъде както за гражданите, така и за големия и малкия бизнес. Това резултира в дълбоки промени във вътрешната организация на бизнеса, в изискванията за притежаване на различни квалификации, в организацията на работата, в отношенията между различните видове бизнес, търговски партньори, граждани и правителства.

Три нови понятия, свързани едно с друго, придобиха гражданственост през последните години - работа от разстояние (Тelework), гъвкава работа (Flexible Working) и е-работа (eWork).

Работата от разстояние първоначално бе свързана с работа от дома през цялото работно време или част от него от страна на работещия. Информационните технологии предоставят все повече възможности за контрол на работата, за изпращане и получаване на резултати, за ефективно включване на индивида в групи от хора, работещи по общи задачи.

Работата от разстояние спестява:
 
  • на работодателите - разходи за наем и поддръжка на помещения;
  • на работещите - време и разходи за пътуване;
  • на обществото - субсидиите за градски транспорт и замърсяването на околната сред
нагоре Гъвкавата работа предполага в допълнение и широк спектър от възможности за гъвкавост по отношение на работното време и работното място, заедно с цялостно преобмисляне на стратегията за наемане на работещите. Тази стратегия включва ползване на "гъвкави" трудови договори, нови технологии на работа, в които индивидът има повече от една роля (ръководител, партньор, член на работния колектив), нови организационни единици с нови хоризонтални и вертикални връзки между тях. Създават се виртуални екипи с висока ефективност.

Е-работата се налага като обобщаващо понятие, което включва всички възможни приложения на информационните и комуникационни технологии в работата. Те са обект на особено внимание на Европейската комисия в разделите на плана за действие на е-Европа (e-Europe Action Plan) и на раздела "Нови методи на работа и електронна търговия (Key Action II: New Methods of Work and Electronic Commerce) от 5-ата Рамкова Програма на Европейския съюз 1998-2002 в частта й "Технология на информационното общество".

Европейската комисия финансира няколко проекта, свързани с работата от разстояние и гъвкава работа, в които участват български организации:

1. Проект FLEXWORK Add-on "Демонстриране и подпомагане възприемането на нови начини на гъвкава работа сред отдалечени райони и малки и средни предприятия".

Целта на проекта е да подпомогне възприемането на нови начини на гъвкава работа, базирани на информационните технологии, от потребителите в Източна Европа.

2. Проект IWOP "Пилотен проект за внедряване на интегрирани Интернет базирани отдалечени работни места за работа на виртуални екипи в малки или средни предприятия".

Проектът дава оценка на ефекта от внедряване на решения за работа от разстояние в традиционни индустриални малки и средни предприятия, които искат да интегрират отдалечени работни места с централния офис или да осигурят по-голяма мобилност на служителите си. Проектът позволява да се прави анализ на подходящите условия за успешно прилагане на средства за работа от разстояние в традиционни индустриални малки или средни предприятия.
Софийският университет изпълнява функциите на "организация-катализатор" на проекта, т.е. той дава проектните решения, които след това се внедряват и експериментират в малките предприятия.

3. Проект PROTELEUSES "Пилотен проект за промоция и внедряване на средства за работа от разстояние в европейски малки или средни предприятия от сектора на услугите".

Целта на проекта е стимулиране на въвеждането на средства за работа от разстояние и пренасяне на положителния опит в малките или средни предприятия от областта на информационните технологии, медиите, застрахователното дело и др. от сферата на услугите. Първи приложения проектът намери в софтуерните фирми, в които работата от разстояние се въвежда съвсем естествено.
Както и в проекта IWOP, Софийският университет изпълнява функциите на "организация-катализатор" на проекта.
В областта на електронната търговия (e-Commerce) бе завършен проектът МОЛ 2000 (MALL 2000 - "Mall for on-line business beyond the year 2000), научен координатор на който бе Софийският университет.


For more information contact Stefan Spiridonov
Last updated on 09.11.2002