Българската Търговско-Промишлена Палата,
Виртех ООД

и Българската асоциация за работа от разстояние - БАРР

организират С Е М И Н А P на тема:

МЕТОДИ НА ГЪВКАВА РАБОТА

25 Юни 2002 г. (вторник)

Българска Търговско-Промишлена Палата, ул. "Парчевич" № 42 , зала на 3 етаж


 
Програма на Семинара:

  15:00 - Откриване
  15:15 - Какви ползи за предприятията носи използването на методи за гъвкава работа
  15:45 - Как да организираме гъвкава работа
  16:15 - Кафе пауза
  16:30 - Дискусия.

 
Цел на Семинара:

  Семинарът има за цел да запознае накратко българските специалисти и особено представителите на малкия и средния бизнес с работата от разстояние и други методи за гъвкава работа, както и да им предостави достъп до информация за тези методи.

1. Какво представлява гъвкавата работа ?
нагоре
Гъвкавата работа предполага преди всичко използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за работа от разстояние. Това означава работещият да работи извън предприятието или организацията си, например, у дома си, от колата си или в специално оборудван телецентър. Работата от разстояние не може да се прилага навсякъде, но е подходяща за широк кръг дейности в администрацията, счетоводството, информационното обслужване (в най-широкия смисъл), медиите, застраховките, консултативната дейност, научното обслужване, разработката на софтуер и др. Гъвкавата работа включва, освен това, широк спектър от възможности за гъвкавост по отношение на работното време и място заедно с цялостно преобмисляне на стратегията за наемане и организиране на работещите. Тази стратегия включва ползване на "гъвкави" трудови договори, нови технологии на работа, нови организационни единици с нови хоризонтални и вертикални връзки между тях. Тя позволява да се създават виртуални екипи, включващи и външни специалисти, както и временно обединяване на служители от различни фирми
Желанието на фирмите както за икономии на средства, така и за по-пълно приспособяване към потребностите на пазара, стимулират прилагането на гъвкавата работа. Основните причини произтичат от необходимостта от по-бързото адаптиране към изискванията на пазара, създаване на по-ефективни и по-производителни предприятия и значително намаляване на оперативните разходи.
Въвеждането на гъвкава работа в малките и средни предприятия като един нов начин на работа повишава социалните и икономически ползи както за фирмите, така и за техния персонал, а така също спомага за постигане на по-добро управление на работния поток и достигане на максимална производителност и конкурентоспособност.


нагоре

2. Какви са ползите от въвеждането на гъвкави методи на работа ?

Най-голямото предимство за малките и средни предприятия е намаляването на разходите. Основните икономии идват от наемите на помещения, административните разходи и заплатите. Фирмите, които възприемат гъвкавата работа, успяват да редуцират значително заемната работна площ. Работата може да се върши там, където са налице необходимите умения, при оптималното съчетание на разходи и други фактори. Намаляват се разходите за набиране на персонал, както и разходите, произтичащи от високи нива на текучество и застой в квалификацията.
Гъвкавата работа води до повишаване на производителността до 20-30%. Работещите от разстояние избягват прекъсването на работата в офиса в края на работното време. У дома си служителите продължават да работят, докато свършат определената им задача. Като си спестяват времето и разходите за път, те се чувстват стимулирани да работят повече. Чрез въвеждането на гъвкава работа във фирмите се повишава цялостната мотивация на служителите. При успешните програми работещите реагират добре на изразеното им доверие, демонстрирано с възприемането на по-автономни методи на работа. Намаляват клюките и разправиите между служителите.
Гъвкавата работа представя също възможност за фирмата да запази ценните си специалисти, които иначе биха напуснали, например поради промяна в кариерата на друг член от семейството, който няма възможности за работа от разстояние, а го местят в друг град. Служители, които се оттеглят в продължителен отпуск по болест, могат да продължат да работят на непълен работен ден, за да бъдат полезни на фирмата и да останат в крак с бизнеса и методите на работа. Специалисти-жени в отпуск по майчинство или гледащи малки деца също могат да поемат известни задачи, да ги извършват независимо от семейните им задължения, а когато се завърнат на постоянна работа, да се обучат по-бързо на новостите, възникнали по време на отпуска.
Гъвкавата работа не намалява контрола върху работещите. Освен чрез традиционното отчитане на свършената работа, контрол може да се осъществи и чрез програмни средства, които позволяват мениджърът да следи във всеки момент, кой какво работи от дома си или от телецентъра.
При провеждане на преструктуриране и реорганизации хората могат да продължат да работят без особени сътресения за личния им живот. Работата в т.нар. разпръснати екипи позволява бързо реагиране на променени изисквания на предприятието. Екипи от хора с най-подходящите умения и опит за дадения проект, могат да се сформират независимо от географски и времеви зони, с минимална потребност от командировки.
Организации, които прилагат ефективно гъвкавите методи на работа, са много по-независими от влиянието на външни фактори, като: транспортни стачки, лошо време, природни бедствия и др. Чрез прилагането на гъвкава работа обслужването на клиентите може да се разшири извън рамките на работния ден или работната седмица, без да се налагат разходи за извънреден труд или да е нужно персоналът да пътува в непривични часове.
Значителни са и социално-икономическите ползи от въвеждането на гъвкава работа във малките и средни предприятия. Такива са: по-малко задръствания по пътищата; ограничаване на замърсяването на околната среда с изгорели автомобилни газове в резултат на намалелия трафик; намаляване на субсидиите, които почти всички общини дават за градски транспорт; създаване на повече възможности за търсене/предлагане на работа за хора от проблемни групи, например инвалиди, самотни майки и хора със специфични затруднения.
Много материали за организацията на гъвкава работа (някои от които вече се превеждат и на български език) са налични са ползване от сайта на Европейския проект FLEXWORK: http://www.flexwork.eu.com , от сайтовете на "ВИРТЕХ ООД" http://www.virtech-bg.com и на Българската асоциация за работа от разстояние: http://www.bg-telework.org. Тези материали след семинара ще могат да бъдат намерени и от сайта на БТПП http://www.bcci.bg . В ход е подготовка на бизнес-консултанти за съдействие при въвеждането на гъвкава работа.


For more information contact Stefan Spiridonov
Last updated on 09.11.2002