Българската Търговско-Промишлена Палата,
Виртех ООД
и Българската асоциация за работа от разстояние - БАРР

организират С Е М И Н А Р на тема:

КАК ПРЕДПРИЯТИЯТА МОГАТ ДА ПЕЧЕЛЯТ, АКО ВЪВЕДАТ
ДИСТАНЦИОННА И ГЪВКАВА РАБОТА

19 ноември 2002 г. (вторник)

Българска Търговско-Промишлена Палата, ул. "Парчевич" № 42 , зала на 3 етаж


 
Програма на Семинара:

  09:30 - Откриване
  09:45 - Какви печалби за предприятията носи използването на методи за гъвкава работа
  10:15 - Кафе пауза
  10:45 - Как да организираме гъвкавата работа
  11:30 - Дискусия.

 
Цел на Семинара:

  Семинарът има за цел да запознае накратко българските специалисти и особено представителите на малкия и средния бизнес с работата от разстояние и с други методи за гъвкава работа, да им посочи ползата от тях и да им предостави необходимата информация.

1. Какво представлява гъвкавата работа ?
нагоре
Гъвкавата работа е свързана с информационните и комуникационните технологии. Работещият от разстояние може, когато е необходимо, да работи извън предприятието или организацията си, например от дома си, от колата си или от други помещения, оборудвани с компютер и средства за връзка. Работата от разстояние не се прилага навсякъде, но е подходяща за широк кръг дейности в администрацията, счетоводството, информационното обслужване (в най-широкия смисъл), медиите, застраховките, консултативната дейност, научното обслужване, разработката на софтуер и др. Гъвкавата работа включва, освен това, широк спектър от възможности за гъвкавост по отношение на работното време и място заедно с цялостно преобмисляне на стратегията за наемане и използване на работещите. Тази стратегия включва прилагане на "гъвкави" трудови договори, нови технологии на работа, нови организационни форми. Тя носи печалби, без да се налагат особени инвестиции. Тя позволява при нужда и създаването на виртуални екипи, включващи и външни специалисти, както и временно обединяване на хора от различни фирми с цел поемане на големи задачи.
Въвеждането на гъвкава работа в малките и средни предприятия като един нов начин на работа повишава социалните и икономически ползи както за фирмите, така и за техния персонал, а така също спомага за постигане на по-добро управление на работния поток и достигане на максимална производителност и конкурентоспособност.

нагоре

2. Какви са ползите от въвеждането на гъвкави методи на работа ?

Най-голямото предимство за малките и средни предприятия е увеличаването на печалбите. При гъвкавата работа се отчита резултатът, а не разходваното време, което води до повишаване на производителността с 20-30%. Работещите от разстояние избягват прекъсването на работата в офиса в края на работното време. У дома си служителите продължават да работят, докато свършат определената им задача. Като си спестяват времето и разходите за път, те се чувстват стимулирани да работят повече. Чрез въвеждането на гъвкава работа във фирмите се повишава цялостната мотивация на служителите. Успешните програми показват, че работещите реагират добре на изразеното им доверие, демонстрирано с възприемането на по-автономни методи на работа.
С гъвкава работа се намаляват и разходите. Основните икономии идват от наемите на помещения, административните разходи и заплатите. Фирмите, които възприемат гъвкавата работа, успяват да редуцират значително заемната работна площ. Намаляват се разходите за набиране на персонал, както и разходите от текучество и застой в квалификацията.
Гъвкавата работа представя също възможност за фирмата да спести пари, като запази ценните си специалисти, Тези, които се оттеглят в продължителен отпуск по болест, могат да продължат да работят на непълен работен ден, за да бъдат полезни на фирмата и да останат в крак с бизнеса и методите на работа. Специалисти-жени в отпуск по майчинство или гледащи малки деца също могат да поемат известни задачи, да ги извършват независимо от семейните им задължения, а когато се завърнат на постоянна работа, да възприемат по-бързо новостите, възникнали по време на отпуска.
Гъвкавата работа не намалява контрола върху работещите. Освен чрез отчитането на свършената работа, контрол може да се осъществи и чрез програмни средства, които позволяват мениджърът да следи във всеки момент, кой какво работи от дома си.
При провеждане на преструктуриране и реорганизации хората могат да продължат да работят без особени сътресения за личния им живот. Работата в т.нар. разпръснати екипи позволява бързо реагиране на променени изисквания на предприятието. Екипи от хора с най-подходящите умения и опит за дадения проект, могат да се сформират независимо от географски и времеви зони, с минимална потребност от командировки.
Организации, които прилагат ефективно гъвкавите методи на работа, са много по-независими от влиянието на външни фактори, като: транспортни стачки, лошо време, природни бедствия и др. Чрез прилагането на гъвкава работа обслужването на клиентите може да се разшири извън рамките на работния ден или работната седмица, без да се налагат разходи за извънреден труд или пътуване в непривични часове.

нагоре
3. Как да организираме гъвкава работа ?


На семинара ще бъдат дадени конкретни указания за нейното въвеждане и използване. Ще бъдат раздадени материали, които ще помагат както на ръководителите на предприятията да ги въвеждат и използват, така и на служителите от БТПП и регионалните палати да консултират предприятията по тези въпроси.
Основен лектор ще бъде Веселин Спиридонов.


For more information contact Stefan Spiridonov
Last updated on 09.11.2002